Erelid Dijkstra wordt toegesproken door de secretaris.

Feestelijke jaarvergadering goed bezocht.

JUBILEUM JAARVERGADERING.


Op vrijdagavond 27 maart 2009 is de feestelijke jaarvergadering van de Friese vereniging voor historische landbouw AFRON gehouden in 'De Trochreed' te Readtsjerk. Om even over achten heette voorzitter Hein Sterk de circa 110 aanwezigen, gasten en leden met hun vrouwen, van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom was er voor de heer E.Dijkstra, erelid van de vereniging en de heren Hylke Speerstra en Bauke van de Woude die het tweede deel van de avond zullen verzorgen.
Het zakelijk gedeelte van de avond werd in een vlot tempo afgewerkt door vicevoorzitter Gerrit Lettinga. De penningmeester kon melden dat er over 2008 een batig saldo was van ruim €280,--, de kascontrolecommies kon geen ongeregeldheden vinden zodat de penningmeester decharge verleend kon worden. Als nieuw kascontrolecommissielid werd de heer Dick van der Zwaag gevraagd.


Aan de hand van een aantal dia's werd door secretaris Gerrit Herrema een kort historisch overzicht gegeven over de 25 jaar van het AFRON-bestaan. De Afron is een kleine vereniging die indertijd in 1984 begonnen is met 37 leden waarvan er momenteel nog 12 lid van de vereniging zijn. De jubilerende leden, die op de vergadering aanwezig waren, werden in het zonnetje gezet en een briefopener met inscriptie aangeboden.


Daarna werd het eerste exemplaar van het jubileumboek 'AGRARISCH ERFGOED, een serie artikelen in het kader van het 25-jarig jubileum van de AFRON' aangeboden aan het eerste en enige erelid van de vereniging, de heer Eelke Dijkstra uit Kollum. Voor mevrouw Dijkstra was er een bos 'Tulpen uit Dongeradeel'.
De leden van de AFRON krijgen als jubileumcadeau elk een jubileumboek aangeboden (of toegestuurd).


Namens de OTMV, de Oude trekker en motorvereniging, werd de vereniging een door J.A, de Vries, gemaakt schaalmodel van een balansploeg aangeboden door de heer L.J.Hoogland, voorzitter van de afdeling Friesland. Deze ploeg zal gedurende het jubileumjaar bij toerbeurt een eervolle plaats krijgen in Eèn van de beide Friese landbouwmusea (thans permanent in bruikleen bij het Fries Landbouwmuseum).


Na de pauze werd het programma verzorgd door de heer Hylke Speerstra met vertellingen over het boerenleven van vroeger waar 'de boer', de 'boerinne', de 'faam' en de 'feint' de hoofdrolspelers waren. Het was, en is nog steeds, seizoengebonden werk op de boerderij waarbij 'sterk iis' in de winter voor veel vertier en relaties zorgde.

Afwisselend met muziek en zang van de heer Bauke van der Woude werden in een vlot tempo de schetsje en zang beloond met applaus van de aanwezigen. Ver na elf uur kon de heer Lettinga de aanwezigen een goede reis naar huis toewensen.
De vaste verslaggeefster c.q fotografe van de vereniging (mw. Gerrie Hania) heeft een uitgebreide fotoreportage gemaakt voor de rubriek 'Fotogalerie'.


Laatst gewijzigd op 13 februari 2020