Boek: Glazen POTERBEWAARPLAATSEN.

Op 30 oktober 2016 is het boek 'Glazen POTERBEWAARPLAATSEN in Fryslân', geschreven door Gerrit Herrema, uitgegeven. In het boek wordt de historische ontwikkeling van glazen poterbewaarplaatsen in Nederland behandeld, aanvankelijk omstreeks 1920 ontworpen door akkerbouwer Martinus Noteboom te Klundert (bij de Moerdijk). Verslag wordt gedaan van het onderzoek naar deze bewaarplaatsen in Friesland, alsmede van het archiefonderzoek van meer dan tweehonderd bouwvergunningen. Ook worden de Coöperatieve vormen van exploitatie van één of meer poterbewaarplaatsen behandeld zoals ze o.a. in Zuid-Oost Friesland, Arum en Kimswerd in gebruik zijn geweest.

Het boek omvat 70 bladzijden met meer dan honderd fullcolour afbeeldingen en heeft een hard kaft.


Het boek is een gezamenlijke uitgave van het Fries Landbouwmuseum, de Boerderijenstichting Fryslân en de Afron en

is te koop voor € 17,50 (excl. € 5,00) verzendkosten. Leden, donateurs en vrienden van de drie organisaties genieten een korting van vijf euro.

Meer informatie: e-mail


Inhoudsopgave:

- Voorwoord (door H.Dijkstra)

- Aanleiding en verantwoording

- Historische gebouwen bij boerderijen (door R.J. Wielinga)

- Poterbewaarplaatsen met dubbel glas (in Nederland)

- Bouwen van poterbewaarplaatsen

- Bewaren en verwerken van pootgoed voor het eigen bedrijf

- Inventarisatie van poterbewaarplaatsen in Fryslân

- Wetenswaardigheden van enkele van de getraceerde poterbewaarplaatsen

- Bouwvergunningen

- Poterbewaarplaatsen van organisaties en coöperaties

- Poterbewaarplaatsen nog steeds geen cultureel erfgoed

- Samenvatting en conclusie

- Geraadpleegde literatuur

- Colofon.Boek. Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad

Ter gelegenheid van de expositie 'Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad' in samenwerking met het Landbouwmuseum De Brink is in 2006 het boek uitgegeven met de gelijknamige titel 'Vlas, van lijnzaad tot lijnwaad':, geschreven door de heer Herman Poelsma en bewerkt door één van de AFRON-leden. Het boek bevat veel zwart/wit afbeeldingen en een omschrijving van de complete vlasteelt vanaf het zaaien tot en met het weven van linnen. Ook is er een woordenlijst en een documentatielijst opgenomen.


Formaat : A4
Omslag : Kleurendruk
Aantal bladzijden: 170
Verkoopprijs : € 15,--
Voor het toesturen per post worden € 5,00 porto- en verzendkosten in rekening gebracht.


Momenteel is het boek uitverkocht. Mocht U belangstellingen hebben voor het boek neem dan even contact op met de secretaris (e-mail: )


Op de hoes de John Deere trekker van J. Nammensma uit Sexbierum.

DVD 'Mei hân en siel' AFRON-dvd.

MEI HAN EN SIEL.


'Mei hân en siel', 'met hand en ziel'. Een compilatie van oude films over het leven en werken op het Friese platteland. Samengesteld uit filmmateriaal van het Fries Film Archief in opdracht van de AFRON.


De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON vierde in 2009 haar jubileum. Al 25 jaar werkt de vereniging aan het levend houden van het agrarisch erfgoed in Friesland en de belangstelling daarvoor, want: Sûnder skiednis gjin takomst'.


Om dit jubileum te vieren stelde de vereniging samen met het Fries Film Archief een dvd samen, met daarop prachtige opnamen uit de tijd van handwerk en paardenkracht tot en met de opkomst van de eerste machines. Hardwerkende boeren en boerinnen, hooien, melken, zaaien en oogsten, het vroegere Friese land in al zijn schoonheid en het oude boerenerf trekken aan uw oog voorbij.


De beelden stammen uit het midden van de vorige eeuw en soms wat eerder, zijn in zwart-wit en kleur en veelal zonder origineel geluid. Afron-lid Reinder Politiek uit Kimswerd voorzag de oude filmbeelden van commentaar en herinneringen.


Klik hier om een kort filmpje met enkele beelden van de dvd te bekijken. De dvd heeft een speelduur van ca. 50 minuten.


Het eerste exemplaar van deze DVD is zaterdag 10 oktober 2009 op de 'Dag van de Friese landbouwgeschiedenis' aangeboden aan Wiebe Sjoerd Bakker uit Workum, het oudste lid van de jubileumcommissie. Door deze dvd aan een lid van de jubileumcommissie aan te bieden wilde het bestuur de jubileumcommissieleden en de leden van de 'Werkgroep themadag' bedanken voor hun inzet.


De dvd is verkrijgbaar bij de secretaris van de AFRON, het Frysk Landbouwmuseum te Earnewâld of te bestellen via info@afron.nl (De prijs is € 18,-- excl. € 4,00 verzendkosten)


Boek. AGRARISCH ERFGOED. AFRON-jubileumboek

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Friese vereniging voor historische landbouw (in 2009) heeft de vereniging een jubileumeditie uitgegeven van haar verenigingsblad IT ARK met als titel: 'AGRARISCH ERFGOED', een serie artikelen in het kader van het 25 jarig jubileum van de AFRON. Het is een boekwerk geworden waar 21 schrijvers aan hebben meegewerkt, goed voor 33 artikelen, verhalen of gedichten en meer dan 140 zwart-wit foto's en afbeeldingen.
In een scala aan onderwerpen is een kostelijk stuk 'Agrarische Erfgoed' op papier gezet door AFRON-leden en gastschrijvers, elk met hun eigen stijl en capaciteit van schrijven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de belevenissen van verzamelaar van 'âld ark', weerprofeten in vroeger dagen, boer Jan Anema van Kimswerd, de opkomst van een landbouwwerktuigen-coöperatie te Tzummarum, Prins landbouwwagens uit Dokkum, 50 jaar trekkerbehendigheidswedstrijden te Franeker en de bloembollenteelt in Friesland. Een groot artikel is gewijd aan de agrarische ontwikkeling van het dorp Buren op Ameland. Uiteraard wordt in een aantal artikelen aandacht besteed aan het ontstaan en de ontwikkeling van de AFRON. Ook zijn er een aantal zeer lezenswaardige gedichten opgenomen.
Het boek heeft een gekleurd omslag en het formaat van een A4. De leden van de vereniging hebben het boek als cadeau aangeboden gekregen.


Het boek is te koop bij de AFRON voor € 19,50 per stuk, exclusief € 5,00 administratie- en verzendkosten. U kunt het boek bestellen via info@afron.nl.


Inhoudsopgave AFRON-jubileumboek
- Voorwoord (H.A. Sterk);

- Romte (gedicht van mw.G. Vries - Talsma);

- De Afron jubileert (G. Herrema);

- Afron 25 jaar (J. Bruining);

- Werom sjen (mw.A. Timmerman-Kloppenburg);

- Afron-De Brink-ADS (E. Dijkstra);

- De pleats (gedicht van W.Sj.Bakker);

- It bankje oan it skulpepaedsje fan 'e Tike lâns de Leien (H. Kielstra);

- Wat kin in hynder (H. Bouma);

- Fan kwea ta erger (W.Sj. Bakker);

- De hynder-trekker wiksel yn 1965 en letter (A. van der Ploeg);

- Stoomzuivelfabriek Freia (mw. G.Postma-Schurink);

- In terpboar (A. Hoekstra);

- De Friese Gladiolentelers vereniging (D. Osinga);

- Weerprofeten in Kimswerd (R. Politiek);

- Van pootstok tot palletiseerder (K.F. Oosterbaan);

- De molkbus (H. Bouma);

- Reinwetter (W.Sj. Bakker);

- Eala Ljip (gedicht van H. Kielstra);

- De boom groot, de planter dood (H. Kielstra);

- De ontwikkeling van het dorp Burum op Ameland (O. Straatsma);

- De Noorderhoeve (D.K. Oosterbaan);

- Opgroeien in een wereld van landbouwtechniek en mechanisatie in ontwikkeling (W. Reitsma);

- 50 jaar trekkerbehendigheidswedstrijden te Franeker (G.Herrema);

- Jeugdherinneringen van de vijftiger jaren (P. de With);

- Hoefbeslag kan beter (H. Kielstra);

- De tulpenteelt in Friesland (P. Verhulst);

- Willem Kloppenburg, van smidsknecht tot fabrikant van bietenrooiers (W. Kloppenburg);

- Jan Anema boer te Kimswerd (R. Politiek),

- Prins landbouwwagen en historie Prins Dokkum (P. de With);

- Bosonderhoud (J. Kok),

- Vlasteelt (H.A. Sterk); en

- Us mem (gedicht van W.Sj. Bakker).


Boek. In boerefeint vertelt

Bij het 15-jarig bestaan heeft de AFRON het boek uitgegeven met als titel 'In boerefeint vertelt'. In het boek zijn 31 gedichten opgenomen van de vaste gedichtenschrijver in IT ARK, de heer Wiebe Sj.Bakker. Het boekje van 56 bladzijden is samengesteld door de toenmalige secretaris de heer E.Dijkstra.


Op dit moment zijn er geen exemplaren meer beschikbaar voor de verkoop.


Laatst gewijzigd op 15 augustus 2017