Archieven ABTB krite Friesland naar documentatiecentrum.

Archieven van de ABTB-Friesland ondergebracht in de Stichting archief- en Documentatiecentrum voor R.K.-Friesland


Op de algemene vergadering van ABTB-Friesland in 1995 is besloten om vanwege de federatievorming en de verwachte fusie van landbouworganisaties, onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om de archieven van zowel ABTB Krite Friesland als die van de verschillende ABTB afdelingen onder te brengen bij de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland. Na een bezoek aan het centrum door het Kritebestuur, zijn afspraken gemaakt om de archieven in eigendom over te dragen. Deze overdracht door de afdelingen gebeurde in de jaren 1997 tot en met 2000, waarbij in sommige gevallen persoonlijke bezoek van de
samensteller dezer inventaris aan voormalige afdelingsbestuurders gewenst was.


Ook de archieven van de RK. Lagere landbouwscholen van Bolsward, st. Nicolaasga


Alle foto's, zowel die van de verschillende afdelingen, de scholen en het Kritebestuur, zijn opgenomen in de Iconografie van het Archief- en Documentatiecentrum.


De archieven van de afdelingen zijn niet volledig. Het archief van de afdeling Ameland is, na overleg, ondergebracht in het gemeentearchief aldaar. Een overzicht is in deze inventaris
opgenomen. Van de afdelingen Dronrijp, Franeker, Leeuwarden en Wytgaard zijn slechts fragmenten opgenomen en van de afdelingen Sneek en Warga/Wartena is helaas geen enkel stuk aanwezig. Dit laatste geldt ook voor de r.k. Landbouwschool te Steggerda. Het archief van de Krite Friesland is nagenoeg compleet.
Met de inventarisatie van het archief van de afdelingen is in 2000 een begin gemaakt. Daarna volgde de Agrarische Commissie Vrouwen en de Landbouwscholen. In 2005 was het de beurt aan het archief van ABTB Krite Friesland en ten slotte, in 2006, volgde het fragmentarisch archief van ABTB Arnhem, uiteraard voor zover dit zich bevond in de archieven van de Krite Friesland.
Enkele afdelingen hebben bij de overdracht van het archief ook hun vaandel afgestaan. Helaas zijn niet alle vaandels boven water gekomen en derhalve is het totale bestand slechts gedeeltelijk aanwezig.


Klik hier voor meer informatie.


Laatst gewijzigd op 18 december 2016