• sneon 2 maart yn Baaium 13:30-17:00 uur ¦¦ film 'Pionier' mei Reinder Politiek ¦¦ Afron / Nieuw Atlantis

• sneon 6 april yn Deinum - Schoolplatenmuseum Yn 't Bûthús 13:30-17:00 uur ¦¦ Algemiene Ledegearkomste ¦¦ Afron

• freed 14 juni yn Berltsum jûns ¦¦ Lêzing en doarpskuier: 'Is it gerniersbedriuw ûnstien út skipfeart?' ¦¦ MFC It Stedhûs

• sneon 29 juni yn Damwâld - De Sûkerei (ûnder foarbehâld) ¦¦ Fiering 40-jier Afron 1984-2024 ¦¦ Afron

• sneon 14 septimber yn Skarsterbrêge ¦¦ Iepen Monumintedei 2024 ¦¦ Afron / Boerderijenstichting Fryslân