Algemene Ledenvergadering Afron zaterdag 6 april 2024

Schoolplatenmuseum Yn 't Bûthús

Sint Janswei 3, 9033 WN Deinum

aanmelden t/m zo 31-03-2024

naam + aantal, bij voorkeur via de knop:

agenda (voorlopig)

...13:30-14:00 uur - inloop met koffie/thee

...14:00-15:00 uur

1. opening / vaststellen agenda

2. mededelingen / ingekomen stukken

3. bestuursverslag 2023 door de secretaris

4. jaarrekening 2023 / verslag kascontrolecommissie

5. bestuurszaken - verkiezing bestuurslid/-leden (*)

6. activiteiten o.a. lustrum 2024 - 40 jaar Afron

7. wat verder ter tafel komt

9. rondvraag

10. sluiting

...15:00-15:30 uur - pauze - koffie/thee + oranjekoek

...15:30-16:00 uur - toelichting Piet Heeringa expositie 'natuur en werktuigbouwkunde'

...16:00-17:00 uur - rondkjken en drankjes voor eigen rekening

...17:00 uur - wel thuis

(*) Het bestuur heeft geen voordracht.

art. 9 lid 2 statuten

Tenminste vijf leden kunnen een of meerdere kandidaten voordragen tot en met uiterlijk zondag 31 maart 2024 bij de secretaris, 06-13 68 39 03, via of per post.