aktiviteiten

projekten

ús leden-samlers / samlingen

Yn de earste seis moannen fan it kalinderjier fynt in ledegearkomste plak mei:

• it jierferslach fan de skriuwer

• de balâns en steat fan baten en ..lêsten.oer it ôfrûne jier

• it ferslach fan de kaskontrôlekommisje

Meast op lokaasje of mei in tema dat mei it doel fan de feriening gearhinget.

• sneon 6 april 2024 - Schoolplatenmuseum Yn 't Bûthús yn Deinum - 13:30-17:00 oere

sneon 29 april 2023

sneon 14 maaie 2022

freed 5 april 2019

'Makke yn Fryslân'

..... fan 2009 ôf

..... yn gearwurking mei

..... it Fries Landbouwmuseum

werbestimmen fan

..... ark en boerereau

..... argyfmateriaal, foto's/films ensfh.

beskriuwen skiednis Afron

..... sûnder dat gjin takomst

beneamingen fan

..... ark, reau, wurkwizen, gebrûken

..... yn it Frysk, it Nederlânsk en ............ ......yn taalfarianten yn Fryslân

fan boaiem oant board

..... it wurk op it lân

..... • yn ferskate tiidrekken

..... • neffens ûnderskate metoaden

..... foar iten, hûs en klean

ús hynsteploech / combine-team

..... kin demonstraasjes jaan

hinnetreppen yn Fryslân

..... opfallende eleminten oan buorkerijen

latsjes fan poaterbakjes

..... mei de nammen fan de brûkers

molkstakingen 1943

..... in kearpunt foar en yn it ferset