De Golle ...

... is de namme fan it Dokumintaasje-sintrum fan Afron. Op foarrie binne boeken, tydskriften, folders en oare dokumintaasje. Besite op ôfspraak, of belje 06-13 68 39 03.

Adres: Buorren 2, 9041 BA Berltsum

It materiaal kin ûnder sekere betingsten útliend wurde. Dûbeld materiaal kin tsjin stipe oan ús boekefûns oernommen wurde. De leechste fraachpriis op internet jout dêrby in yndikaasje foar jo stipe.

Der is ek digitale dokumintaasje

• lykas de âlde webside fan Afron; ..oanfreegje?

• en de webside, mienskliplik mei it Fries ..Landbouwmuseum, oer Fryske ..fabrikanten fan lânboureau

Oare digitaal beskikbere dokumintaasje