AFRON Dokumintaasje Sintrum (ADS)

De Friese Vereniging voor historische landbouw AFRON heeft een documentatiecentrum met een uitgebreide collectie boeken, tijdschriften, foto's,dia's, folders, instructieboeken, enz. op het gebied van landbouw, akkerbouw, veehouderij, landbouwmechanisatie, enz, enz..


Om een aantal redenen functioneert het documentatie-centrum de laatste jaren niet meer naar wens en komen er geen bezoekers om materiaal in te zien of te bestuderen.

De AFRON-ledenvergadering van april 2017 heeft daarom besloten om een deel van de boeken, foto's en ander materiaal over te brengen naar de bibliotheek en het archief van het Fries Landbouwmuseum te Leeuwarden zodat het daar vrijwel dagelijks toegankelijk is voor belangstellenden. Inmiddels is het materiaal overgebracht naar het Fries Landbouwmuseum..


Voor het herbestemmen van het resterend deel van de collectie heeft het bestuur Dhr. Herre van Dokkumburg bereid gevonden om alles over te nemen.

Op 23 januari 2019 is de verhuizing begonnen van Veenklooster naar Buorren 2 in Berltsum.

Op 30 Januari was het documentatie centrum leeg!


Klik hier om de catalogus op titel van de nog aanwezige boeken en publicaties in te zien.


klik hier voor de lijst op Afron-nummer.


Klik hier voor de lijst op schrijver.


Digitalering AFRON-fotocollectie.

In de jaren 2009 en 2010 is er een werkgroepje bezig geweest om (een deel van) de AFRON-fotocollectie te scannen en te beschrijven. Een deel van de gescande foto's is opgenomen als 'Landbouwcollectie AFRON' van het Fotoarchief dat beheerd wordt door het Historisch en Letterkundigcentrum Tresoar te Leeuwarden.


Op 10 oktober 2009 is de eerste serie van ruim 400 foto's in het Fries fotoarchief opgenomen zijn. Klik hier voor het persbericht van Tresoar.
U kunt de foto's opzoeken met het reguliere zoekprogramma van Tresoar onder 'Landbouwcollectie Afron'. De Afron foto's beginnen met de letters AFR (zoeken met AFR*).
Klik hier om rechtstreek de foto's te bekijken.


Tweede serie gereed in december 2017.

Inmiddels ligt er al jaren een tweede serie van ruim 800 foto's klaar om opgenomen te worden in het Fries fotoarchief. Door omstandigheden zijn die bij Tresoar blijven liggen. Het is de bedoeling dat de beide series eind 2017 samengevoegd gaan worden tot een nieuw bestand AFRON-foto's.


Aanvullingen gevraagd.
De informatie bij de foto's is ontleend aan opmerkingen achter op de foto's of het onderschrift bij de foto in het Fries(ch) Landbouwblad. Veelal is de informatie beknopt en kunt aanvullende gegevens verstrekken over de afbeeelding, de handeling en/of de personen op de afbeelding. Als u op de betreffende foto klikt komt er een mogelijkheid om aanvullende informatie te vermelden.


Documentatie in Wageningen.

Het enorme archief aan folders, instructieboeken en ander gedrukt informatie materiaal over trekkers, werktuigen en landboumachines van het (voormalige) Nationaal Museum voor Historische Landbouwtechniek te Wageningen is weer beschikbaar om geraadplaagd te worden. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om de uitgebreide catalogus te raadplegen.
Interieurfoto AFRON-dokumintaasje Sintrum.
Laatst gewijzigd op 13 februari 2020