fraach oer dokumintaasje, jo samling of argyf

• lienen fan boeken of ..tydskriften op ôfspraak

• oanfreegjen fan de âlde ..Afron-webside; tastjoerd fia ..WeTransfer (300 Mb)

• oare fragen oer dokumin- ..taasje

• oer jo samling of argyf

Yn alle gefallen beslút de behearder fan ús dokumintaasjesintrum oer jo berjocht en kin oan ien en oar betingsten ferbine.