kontakt mei de redaksje

• opjaan samler / ynstelling ..fan erfguod

• abonnemint op De Kroade, ..ús digitale nijsbrief

• in item opjaan foar ús ..aginda

• oare berjochten/fragen oan ..ús (web)redaksje

Yn alle gefallen beslút de (web)redaksje oer jo berjocht en kin oan ien en oar betingsten ferbine.