kontakt ...

... mei de redaksje It Ark, De Kroade of webside stjoer in email nei

of belje 06-13 68 39 03.

... mei dokumintaasjesintrum, email: of tel. 06-13 68 39 03.

Adres: Buorren 2, 9041 BA Berltsum

... mei it bestjoer fan feriening Afron of stjoer in email nei of post

tydlik: Buorren 2, 9041 BA Berltsum