Boekpresentatatie en aanschaf

18 oktober 2020

Verslag boekpresentatie en informatie over de aanschaf van het boek: Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem | It gie oan!

Dit jaar bestaat de boerderijenstichting 35-jaar. Ondanks 'corona' is na het opschorten van de activiteiten één belangrijke activiteit gelukkig wel overeind gebleven: de overhandiging van het eerste exemplaar vanhet boek 'Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem' aan commissaris van de koning Arno Brok op 10 oktober 2020.

Rudolf reikt het boek aan met behulp van een graanschep. Foto: H. van DokkumburgHet boek werd geschreven door onze bestuursleden Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra. Het is gebaseerd op een aantal jaren onderzoek en bezoeken aan vele boerenerven, met als resultaat een rijk geïllustreerd boekwaarin vroegere specifieke opstallen en versieringen in hun functies zijn vastgelegd. De boerderijenstichting is vereerd dat onze Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, het eerste exemplaar in ontvangst heeft willen nemen.
Rudolf Jan Wielinga richtte zich tijdens de overhandiging tot de commissaris met de volgende woorden: “Op onze rondritten constateerden we dat veel erfgoed is verdwenen en dat nog veel door functieverlies en verwaarlozing verloren zal gaan. Op de valreep hebbenwe nog iets kunnen documenteren. Dit boek kan daarom als een pleidooi voor het behoud van het nog aanwezige erfgoed worden beschouwd.”
Daarna volgde de plechtige overhandiging. Hiervoor werd een graanschep gebruikt, in verband met de afstandsregels.Commissaris van de koning Arno Brok sprak waarderende woorden over het boek en zei dat het voor beleidsambtenaren op het Provinciehuis bruikbaar was voor het ontwikkelen van beleid. Hij vond dat de boerderijenstichtinggoed bezig is en dat hij uitkijkt naar de volgende publicaties van Hans de Haan en Jacob van der Vaart over de Amerikaanse boerderij en over de Gelede boerderij. Hij zou ook die boeken graag in ontvangst willen nemen en hoopte dat de coronapandemie dan achterde rug zou zijn.Tot slot kreeg Ton Peters, de voorzitter van de Landelijke koepel voor alle zestien boerderijenstichtingen, Agrarisch Erfgoed Nederland, het woord. Hij ging in op de belangenbehartiging op landelijk niveau en bepleitteeen landelijk geldende subsidieregeling voor herbestemming en boerderijrenovatie. Ook liet hij zijn gedachten gaan over de veranderingen die in agrarisch Nederland nog zullen optreden, zoals zonneweides en windmolens, wat zeker zijn invloed zal hebben op hethistorisch waardevolle boerderijenbestand. We zullen daar alert op moeten blijven was zijn waarschuwing.De commissaris van de koning, druk in gesprek met onze voorzitter's Middags was er in verband met de corona-maatregelen, waarbij er maar maximaal 30 mensen in de zaal mochten zijn, voor donateurs nog twee keer een bijeenkomst met PowerPointpresentatie in het Fries Landbouwmuseum.Het was een uitermate geslaagde dag waar ons bestuur tevreden op terug kan kijken. Het Fries Museum bleek een uitstekende gastheer te zijn. Hierna nog enkele foto's van de feestelijke dag.Boven: de zaal, zoals deze vanwege Corona was ingericht.Zowel de Boerderijenstichting als ook de gastgever het Fries Landbouwmuseum houden zich uiteraard aan het coronaprotocol, vandaar een beperkte deelname van maximaal 30 aanwezigen.Onder: een heuse signeersessie door auteur Wiebe HoekstraInvloed adel en eigenerfde boeren
In Fryslân hebben kloosters en adel vanaf het eind van de middeleeuwen een belangrijke invloed gehad op de inrichting en beplanting van het boerenerf. Halverwege de achttiende eeuw, nadat het welstandsniveau van de boerenbevolking was toegenomen, kwam er meeroog voor esthetiek. Bij enkele grote boerenhuizen werden aanzienlijke tuinen aangelegd, waarbij de monumentale tuinen bij de adellijke states als voorbeeld dienden. Maar over het algemeen bleef de inrichting van het boerenerf sober en gericht op doelmatigheid.
Rudolf Jan Wielinga heeft in de loop der jaren een schat aan gegevens verzameld die een goed beeld geven van het boerenerf zoals dat in het verleden heeft gefunctioneerd. Samen met historicus Wiebe Hoekstra is hij de laatste twee jaar regelmatig op pad geweestom deze gegevens verder aan te vullen en te documenteren.
De Boerderijenstichting Fryslân wil door middel van een publicatie in boekvorm over het culturele erfgoed op 'it boerehiem' aandacht vragen bij eigenaren, het publiek en overheden voor dit fenomeen. Hopelijk kan daarmee worden voorkomen dat in de toekomst nogmeer van deze juweeltjes gaan verdwijnen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de inrichting van het boerenerf en het levend erfgoed.
De ontwikkeling vanaf haar ontstaan in de middeleeuwen tot omstreeks 1950 wordt behandeld. Door de huidige modernisering van de landbouw en het veranderen van functies van boerderijen verandert ook de inrichting van het erf. Hopelijk biedt dit boek eigenarenvan een historische boerderij inspiratie voor inrichting van het eigen erf en behoud van oude elementen. Het boek laat zien welke grote rijkdom op het platteland nog aanwezig is, een onderscheidende rijkdom om te koesteren. Sommige nog zichtbare elementen gaanterug tot de terpentijd en de tijd van kloosters en stinzen.
Aanschaf van het boekHet boek kan worden gekocht bij:- diverse boekhandels in Friesland;
- het Fries Landbouwmuseum;
- de tijdelijke webshop. Deze is te vinden via: https://boerderijenstichtingfryslan
.myonline.store/
Donateurs krijgen het boek gratis. Zij hebben hierover al een bericht gehad. Hierbij volledigheidshalve nog de samenvatting:- het boek kan 7 en 21 november worden opgehaald in het FLM;
- het boek kan worden besteld via de webshop met een kortingscode die is toegezonden.

Cultureel Erfgoed op it Fryske Boerehiem, Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra, Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, 2020, 192 p. ISBN 978-94-91536-75-5.

 

Nieuwsbrief Warkums erfskip nr 6

24 augustus 2020

Twee portretten

Op zondag 21 juni 2020 heeft de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip twee portretjes kunnen kopen bij Veilinghuis Peerdeman te Utrecht. Het veilinghuis heeft ons in contact gebracht met de verkopers. Zodoende kon de historie van de portretten in kaart worden gebracht. De historie kunt u hier lezen.

Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen

zijn de twee afgebeelde personen. Waarschijnlijk zijn de portretjes ter gelegenheid van hun huwelijk in 1827 gemaakt. Sjoerd Huitema heeft de nazaten tot en met de achterkleinkinderen in kaart gebracht.
Nieuwsgierig geworden naar alle nazaten? Bestudeer dan de uitgebreide Parenteel van Sijtse Tjalkes van der Meer en Sijtske Gerrits Gerritsen.

Tentoon gesteld in de balievitrine

De twee portretten kunt u in onze balievitrine bewonderen.
Bovendien hebben we van beide afbeeldingen ansichtkaarten laten drukken, die u voor 1 euro per stuk kunt kopen.

Toochdagen werken schilder Marten Groenhof
vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus

In dorpshuis 'It Swaeigat' in It Heidenskip zijn op 28 en 29 augustus de zogenaamde Toochdagen van werken van de Heidenskipster schilder Marten Groenhof.

Op dit moment is uitgeverij De Ryp bezig met het realiseren van een boek over Groenhof. De uitgever is begonnen met een bericht in de plaatselijke krant de Friso waarin gevraagd werd naar personen die een werk van deze schilder hebben hangen.

Daar is boven verwachting op gereageerd, zo meldt de uitverij: er zijn een kleine honderd werken boven water gekomen.

Op de 'Toochdagen' zullen deze werken professioneel op de foto gezet worden, bovendien worden de gegevens van de schilderijen geregistreerd zodat er duidelijker zicht komt waar de schilderijen zijn en in welke staat zij zich bevinden.

Vrijdagmiddag 28 augustus wordt vanaf twee uur 's middag begonnen met de klus. En op zaterdag vanaf 10 uur. De uitgeverij doet een oproep: 'Mochten er nog mensen zijn die zich met een tekening, aquarel of olieverfschilderij willen aanmelden dan kan dat, mail dan met: utjouwerijderyp@gmail.com.

Ook belangstellenden naar het werk van Marten Groenhof zijn welkom deze dagen.
 

2e deel workums erfskip 2020

24 augustus 2020

Sint Ursula


Nu het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum gesloten is, heeft het bestuur van dat museum besloten de oude prent van Sint Ursula in It Heidenskip aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip over te dragen.

De tekst onder de afbeelding luidt:

HET KLOOSTER VAN ST. URZULA. Gelegen ½ uur van WORKUM in 't Heidenschip is geboud
in't jaar 1389 ten tyde van POUS BONEVACIUS de IX Door de Heeren KATHOYKE
Pastoren Petrus Nieclaas, Louis de Montagne, Johan Thinge en Jacobus Danielsz.


De tekening is waarschijnlijk van begin 19e eeuw. Lang is gedacht dat Sint Ursula een klooster was. De oorzaak is een kaart uit 1664 met daarop per ongeluk een klooster getekend in plaats van een kerk. De kerk bestond overigens toen al niet meer. Deze was omstreeks 1250 ten gevolge de ontvolking van het gebied afgebroken. Er stond alleen nog een boerderij met de naam Sint Ursula met Teake Ikeles als boer. In 1633 woonde hij er al en in juni 1702 kwam hij op 108-jarige leeftijd te overlijden.

De historie van Sint Ursula kunt u hier lezen.

Familie Gaastra in Dordrecht

Hierboven ziet u de winkel van Jan Baukes Gaastra te Dordrecht. Hij vestigde zich hier vanuit Workum in 1874, waar hij aan het Scheffersplein een koffie en theehandel overnam van de heer N. Bonten. Daarbij bleef de naam Bonten behouden.

De verzameling foto's van de famlie Gaastra uit Dordrecht kunt u hier bekijken.

Familie Meijer van Sociëteit De Harmonie

Van 1887 tot 1930 was de familie Meijer sociëteithouder van Sociëiteit De Harmonie op de Merk te Workum. In 1887 kwam de familie vanuit Arum naar Workum.

In Arum was de familie Meijer logementhouder van De Gouden Leeuw (afgebrand in 1937) en de nog steeds bestaande De Gekroonde Leeuw. Vandaar, dat er ook een aantal foto's van personen uit Arum en omstreken in de fotocollectie voorkomen.

De foto's, waarvan een aantal met (nog) onbekende personen, kunt u hier bezoeken.

Museum Warkums Erfskip is sinds juli beperkt open.
We zijn geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.Maximaal 4 bezoekers mogen we tegelijkertijd per tijdslot in ons museum verwelkomen.We houden ons aan de richtlijnen van het R.I.V.M.
Lees hier het Protocol Museum Warkums ErfskipReserveren is niet verplicht,
maar wordt aanbevolen.


 
Kijk voor meer nieuws in het nieuwsarchief »