27 januari 2016

Werkverschaffing in Franeker.

'De tijd vliegt' is een gezegde dat in ieder geval opgaat als men in oude archieven aan het 'sneupen' is (februari 2016). Op zoek naar informatie in het archief van de voormalige gemeente Barradeel belandde uw redacteur onbedoeld in het archief van de stad Franeker en vond bij toeval een aantal documenten met betrekking tot de werkeloosheidsbestrijding in de 19e eeuw. Een speciale commissie werd door het college van B. & W. ingesteld om werk te creëren. Om het werk van de commissie mogelijk te maken werd er een fonds gesticht waar renteloze leningen in gestort konden worden. De terugbetaling na het winterseizoen werd gegarandeerd door de Stad Franeker. Werklozen konden voor een gangbaar loon werk verrichten als 'touwpluizer', als 'steenklopper' of als 'vlasbraker'.


Klik hier voor enige informatie over 'touwpluizen'

Klik hiervoor enige informatie over 'steenkloppen'

Klik hiervoor enige informatie over 'vlasverbouw' en 'vlasbraken'.No.9/1465. Extract uit de resolutiën van den Raad der Stad Franeker.


Zaterdag den 7 November 1846.

No.9. De heer D. Feikema stelt voor, om, tot bevordering der werkzaamheden van de Commissie verschaffing van werk aan behoeftige ingezetenen dezer Stad gedurende de ophanden zijn de wintermaanden, ene geldleening doormiddel eener Inschrijving van renteloze voorschotten, onder guarantie van deze Stad, te doen plaats hebben, teneinde een fonds daar te stellen tot den aankoop van vlas, (oud touw) en balsteen benoodigd.


Overwegende

de noodzakelijkheid om even zeer als in de vorigen winter, aan de behoeftigen volksklasse, ter wering van de bedeling werk te verschaffen.


Is na deliberatie geresolveerd

de voorgestelde inschrijving van renteloze voorschotten, ter bevordering van een Zoo nuttig doel, te doen plaats hebben, met de bepaling, dat de Stad de restitutie dier voorschotten zal guarderen. En zijn Burgemeester en Wethouders uitgenodigd hier aan executie te willen geven.


Afschrift dezer zal worden gezonden aan de Commissie boven vermeld ten fina van informatie.

Accordeert met voorschreven resolutie,

w.g. De Secretaris der Stad Franeker.


« Terug naar nieuwsoverzicht