activiteiten

projecten

onze leden / verzamelingen

In de eerste zes maanden van het kalenderjaar is er een ledenvergadering met:

• een secretarieel jaarverslag

• een balans en staat van baten en lasten over het afgelopen jaar begeleid door

• een verslag v/d kascontrolekommissie

Vaak op een lokatie of met een thema dat samenhangt met het doel van de vereniging.

• zaterdag 6 april 2024 - schoolplatenmuseum Yn 't Bûthús te Deinum - 13:30-17:00 uur

zaterdag 29 april 2023

zaterdag 14 mei 2022

vrijdag 5 april 2019

'Makke yn Fryslân'

..... vanaf 2009

..... in samenwerking met

..... het Fries Landbouwmuseum

herbestemmen van

..... gereedschap / landbouwwerktuigen

..... archiefmateriaal, foto's/films enz.

beschrijven geschiedenis Afron

..... daar zonder is er geen toekomst

benamingen van

..... werktuig, werkwijze, gebruik, enz.

..... in het Fries, het Nederlands en ........ ......in taalvarianten in Fryslân

van bodem tot op het bord

..... het werk op het land

..... • in verschillende perioden

..... • volgens onderscheiden methoden

..... voor eten, huis en kleding

onze hynsteploech / combineteam

..... kan demonstraties geven

kippentrappen in Fryslân

..... een opvallend element a/e boerderij

latjes van pootaardappelbakjes

..... met de namen van de gebruikers

melkstakingen 1943

..... een keerpunt voor en in het verzet