over ons

Het lidmaatschap van de vereniging is . € 20,00 per (kalender)jaar, te voldoen in januari van dat jaar, door overmaking op nummer NL10 RABO 0333 3409 57 op naam van Vereniging Afron. Wel uw naam en woonplaats daarbij vermelden.

Nieuwe leden kunnen zich hier aan-melden.

Wijzigingen in de gegevens van bestaande leden hier graag.

Ons privacybeleid vindt u hier.

Het abonnement op ons ledenblad It Ark is bij het lidmaatschap inbegrepen. Evenals het toesturen van de digitale nieuwsbrief De Kroade als wij uw emailadres hebben.

De Afron bestaat uit mensen, instellingen en bedrijven, die oud landbouwgereedschap,  werktuigen en ambachten bewaren, in bedrijf en in stand houden en kunnen (laten) demonstreren, en/of zij, die daarin geïnteresseerd zijn.

Hun verhalen over gebruik en traditie, voorvallen en vaardigheden tekenen wij op in de taal die zij in het dagelijks leven gebruiken. Het zijn de verhalen van mensen met de voeten in modder of mest en de handen onder de smeerolie.

Daarmee bewaren wij niet alleen het oude, maar ook de taal. Taal, gebouwen, goederen, vaardigheden en tradities kunnen zo samen blijven bestaan.

De vereniging heeft als doel uit het agrarisch verleden van bedrijf, ambacht en industrie in Fryslân via derden of zelf zaken te registreren, verzamelen, tentoon te stellen en te bewaren (art. 2).

• om in duidelijke lijnen de technische ontwikkeling daarvan te laten zien en als het kan te demonstreren

• om dokumenten en audio-visueel materiaal te verzamelen en de inhoud toegankelijk te maken

Verder de toegankelijkheid van hedendaagse agrarische bedrijven voor belangstellenden te bevorderen.

En tenslotte voor de leden een centraal administratie-, informatie- en overlegorgaan te zijn.

De middelen om deze doelstellingen te bereiken zijn onder anderen (art. 3)

• het stimuleren van elkaars activiteiten en het bevorderen van de onderlinge contacten en samenwerking

• het geven van informatie over het werk van de vereniging en haar leden

• het organiseren van excursies en manifestaties waarop de leden meer bekendheid aan het werk en de doelstellingen van de vereniging kunnen geven

• het beleggen van bijeenkomsten die voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn

• het behartigen van gemeenschappelijke belangen

Het bestuur wordt gevormd door:

• Herre van Dokkumburg, Berltsum, penningmeester

Met de Commissie voor Advies en Ondersteuning:

• Gerrit Lettinga, Stiens

• Wopke Huitema, Warkum

• Joris Viëtor, Sweins

Het secretariaatsadres is tijdelijk:

Buorren 2

9041 BA Berltsum

Het bestuur is ook hier bereikbaar.