It Ark en De Kroade

It Ark is sûnt de oprjochting yn 1984 ús ledeblêd. It ferskynt minimaal twa kear it kalinderjier.

De Kroade is sûnt 2023 ús digitale nijsbrief. Dy ferskynt tusken twa nûmers fan It Ark yn.

Fan elts nûmer fan It Ark gean twa eksimplaren nei Tresoar yn Ljouwert, wêrfan ien nei de lêsseal.

It lidmaatskip fan Afron is ynklusyf it abonnemint op It Ark en De Kroade.

Gjin lid? Wol De Kroade tastjoerd krije wolle? Nim kontakt op.

De (web)redaksje is op 06-13 68 39 03 of hjir te berikken.

Eardere nûmers fan It Ark:

Noch lizzende fragen oer ús webside:

• mear plaatsjes, foto's ensfh. pleatse