Uw Vraag of Aanbod

Naam:

Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:


Kies een rubriek:

Gevraagd of Aangeboden?
Aangeboden
Gevraagd

Titel:

Tekst:
maximaal 1000 tekens

Eventuele foto's
U kunt twee foto's of afbeeldingen meesturen. De afbeeldingen moeten een jpg, png- of gif-bestand zijn en mogen maximaal 1 MB zwaar zijn.
Hinnetrepkes en hinneljedderkes

In pear moanne lyn stie yn in lannelik hobbyblêd in artikel oer hinnetrepkes. Mei de fraech hwer’t al dy hinnetrepkes bleaun binne en binne der noch pleatsen of oare plakken hwer’t de hinnen jûns op ‘e matte sliepe. It artikel gie spesjaal oer hinnetrepkes yn Fryslân.
Ik haw sels ek al om mij hinne sjoen, yn haedsaek yn de Wâlden en de Dongeradelen en koe in 30 adressen fine mei in trepke op ‘e bûthúsmuorre. Yn in soad gevallen allinnich foar dekoraesje, dus op in bline muorre.
Ien mei oar in nijsgjirrich ûnderwerp. Ik wol dan ek graech help hawwe. Alles is wolkom. Hwa wit in trepke te sitten, hwêr hat ien sitten, is der binnendoar noch hwat fan oer. In inkele kear sjogge in tichtmitsele hinnegat yn de muorre.
Binne der foto’s.
Graech ynljochtings nei
B.J. Span Easterwâlde.
Till. 0516 44 16 12 (of myn email-adres)

B.J. Span, Easterwâlde
telefoon: 0516 44 16 12
E-mail:

Geplaatst op: 28 september 2019


« terug naar overzicht Vraag & Aanbod